Politiskt misslyckande – en fara för det demokratiska samtalet i Almedalen

Vi är många som med bestörtning följt diskussionerna efter att det stod klart att Nordisk motståndsrörelse (NMR) tillåts närvara under Almedalsveckan. De får visserligen inte ta plats i det officiella programmet, men tillåts ändå hyra offentlig plats under veckan. Vi kräver nu ett förtydligande från våra riksdagspartier som är huvudarrangörer för veckan. Vi befarar att NMR:s närvaro är ytterligare ett exempel på normaliseringen av våldsbejakande extrema åsikter. Därför ställer vi oss frågande till hur våra riksdagspartier anser att detta rimmar med FN:s konventioner som finns till för att den här typen av organisationer inte ska kunna verka. Vi är två aktörer som varje år deltar i politikerveckan för att diskutera den fria kulturens och konstens roll i en liberal demokrati. Detta utifrån vårt kulturpolitiska uppdrag. Att NMR tillåts närvara väcker även frågan om spelreglerna för oss nu ändras och att NMR nu är ett steg närmare att släppas in i det demokratiska samtalet.

FN:s konventioner utgör kärnan av det internationella rättsliga regelverket. En av dessa är konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD). Enligt artikel 4 i konventionen ska länder som skriver under fördöma “all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering”.

I praktiken ska detta ske genom att förklara både gärning och spridande av idéer enligt ovan som brottsliga enligt artikel 4(a). Olagligförklara och förbjuda organisationer som bedriver sådan verksamhet, enligt artikel 4(b), samt inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering enligt artikel 4(c).

Den kommitté som granskar hur konventionsstaterna lever upp till sina åtaganden, har vid varje granskning uppmanat Sverige att förbjuda extrema organisationer som bedriver organiserad rasistisk propaganda och som uppmanar till diskriminering och våld. Svaret från Sverige, såväl under socialdemokratisk som under borgerlig regering, har i stort sett varit detsamma vid varje granskning, nu senast i januari 2017.

Svaret är ”att det i praktiken är omöjligt för grupper som förespråkar rasdiskriminering att verka utan att deras medlemmar begår brott”. Bestämmelserna angående hets mot folkgrupp har dessutom justerats 1989 för att ”i praktiken göra det omöjligt för rasistiska organisationer att verka”. Ändringen angavs också som ett skäl mot att föreslå ett uttryckligt förbud mot rasistiska organisationer.

Vi ställer oss därför frågande till hur det är möjligt att NMR, som registrerat parti, nu får sprida sina åsikter under Almedalsveckan. Är det inte ett tydligt exempel på att de bestämmelser som finns misslyckats i sitt syfte att göra det omöjligt för rasistiska organisationer att verka?

Vi har för avsikt att delta under politikerveckan men ställer oss också frågande till vilka spelregler som nu gäller. Gemensamt är att vi deltar utifrån tron på det demokratiska mötet. Det som utvecklar en demokrati är respekt för varandras åsikter och att kunna mötas och diskutera. Ett samtal som Region Gotland, värd för politikerveckan, fortsatt uppmanar oss (28/4) att föra även i år. Att nu NMR tillåts närvara indikerar på att riksdagspartierna inte anser att NMR är en olaglig extremorganisation utan således kan delta i det demokratiska samtalet.

Innebär detta att riksdagspartierna anser att även vi som deltar under politikerveckan ska föra ett demokratiskt samtal med NMR? Har riksdagspartierna själva som avsikt att föra detta samtal med NMR under Almedalen? Är det så att riksdagspartierna nu anser att Sverige inte behöver leva upp till sina åtaganden enligt CERD-konventionen? Kan det till och med vara så att Sverige avser att lämna konventionen? Artikel 4 är nämligen tvingande för de länder som skrivit under. Eller är riksdagspartierna beredda att se över de bestämmelser som finns? Problematiken kring NMR:s närvaro visar tydligt att en sådan översyn måste prioriteras.

Frågorna är många och av största vikt för att vi även i framtiden ska kunna ha ett väl fungerande demokratiskt samtal. Men frågorna är även många för oss som har för avsikt att delta i politikerveckan. Förväntas vi att föra sakliga diskussioner kring huruvida alla människors har lika värde? Nästa år är det valår, vilka andra organisationer kan vi förvänta oss att möta då? Våldbejakande högerkristna och islamistiska organisationer?

Därför kräver vi ett förtydligande. Så riksdagspartier, både ni i regerings- och oppositionsställning. Ett svar, tack.

Magnus Aspegren
Vd Riksteatern

Anna Serner
Vd Svenska Filminstitutet